Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 177940
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 lutego 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony środowiska
 • Wydział Inspekcji


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk i teren woj. pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontroli przestrzegania przez podmioty przepisów o ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru rynku, ustawy o lasach , ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach
 • udział w postępowaniach pokontrolnych, przygotowanie zarządzeń pokontrolnych, wystąpień do organów administracji rządowej i samorządowej, wniosków do organów ścigania
 • udział w prowadzeniu postępowań w sprawach wymierzania kar pieniężnych oraz wstrzymywania użytkowania instalacji
 • prowadzenie baz danych o podmiotach korzystających ze środowiska

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca od poniedziałku do piątku w godz. 7;15-15;15,
  -praca w siedzibie urzędu i częste wyjazdy w teren,
  - praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
  -kontakt z petentem. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  - bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów i aktów prawnych związanych z ochroną środowiska
wymagania dodatkowe
 • prawo jazdy kat.B - staż w prowadzeniu samochodu
 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska
 • praktyka, staż w sektorze ochrony środowiska
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobry stan zdrowia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-02-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Trakt Św. Wojciecha 293
  80-001 Gdańsk

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2000zł. brutto.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Nabór kandydatów odbywa się III etapowo
  I etap - ocena dokumentów złożonych przez kandydatów i kandydatki do pracy pod kątem terminowości, kompletności i spełnienia pozostałych wymogów formalnych oraz ocena kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. II etap- to rozmowy kwalifikacyjne, na które zapraszane są tylko te osoby których wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe odpowiada wykonywaniu obowiązków służbowych zamieszczonych w ofercie. III etap- to rozmowy z kierownictwem WIOŚ na które zapraszane są osoby wytypowane z II etapu. III etap kończy się wyborem kandydatki/kandydata na stanowisko inspektora. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru będą opublikowane w BIO WIOŚ i BIP KPRM oraz w siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni od zakończenia naboru. Dodatkowych informacji udziela Pan Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Inspekcji tel. 587659949.

Wytworzył/Odpowiada:Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Udostępniła/udostępnił:Iwona Gajewska
Komórka organizacyjna:Kadry
Wprowadzono:17-02-2016