Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 153872
 • Data ukazania się ogłoszenia: 15 sierpnia 2013 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Biurze Komunikacji Społecznej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z przedstawicielami mediów, opracowuje pisemne odpowiedzi w sprawach zgłaszanych przez media oraz udziela odpowiedzi na pytania dziennikarzy telefonicznie, drogą elektroniczną lub w kontaktach bezpośrednich
 • Przygotowuje w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi ministerstwa oraz Rzecznikiem Prasowym komunikaty, stanowiska Ministra, oświadczenia Ministra, wystąpienia publiczne Ministra, materiały informacyjne, komunikaty prasowe, sprostowania i odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne w sprawach należących do zakresu działań ministerstwa,
 • Realizuje zadania wynikające z założeń polityki medialnej, informacyjnej i promocyjnej ministerstwa określanej przez Kierownictwo ministerstwa,
 • Przygotowuje codzienny biuletyn przeglądu prasy w wersji elektronicznej,
 • Współpracuje z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, w celu utrzymania płynnego przepływu informacji między MSP a KPRM.
 • Rozbudowuje bazę redakcyjno-telefoniczno-mailową dziennikarzy w celu usprawnienia komunikacji z mediami.
 • Współorganizuje spotkania członków Kierownictwa Ministerstwa z mediami (konferencje prasowe, briefingi, wywiady)
 • Rejestruje korespondencję e-mailową w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Komunikacji Społecznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w siedzibie urzędu
  - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
  - nietypowe godziny pracy.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne
  Praca wymaga pełnej dyspozycyjności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy z mediami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobry poziom znajomości języka angielskiego (B1),
  • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, znajomość ustawy prawo prasowe, znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • komunikatywność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
  • umiejętność pracy nad kilkoma zadaniami/projektami jednocześnie
  • innowacyjny, twórczy styl pracy, brak schematu w działaniach, kreatywność
  • dyspozycyjność, dynamika, przebojowość w działaniu
  • obsługa komputera, programów z pakietu Office (Word, PowerPoint),
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy z mediami
 • kopie dokumentów potwierdzających dobrą znajomość języka angielskiego (B1) lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o dobrej znajomości języka angielskiego (B1),

Termin składania dokumentów:

  26-08-2013

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 482
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem „oferta na stanowisko Specjalisty w Biurze Komunikacji Społecznej”

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy. W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert. Po analizie formalnej
  i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57. Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Joanna Wiśniewska
Komórka organizacyjna:Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wprowadzono:14-08-2013