Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 149039
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 stycznia 2013 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • Wydziału Finansowo-Księgowego Oddziału GDDKiA w Warszawie


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  GDDKiA Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa


Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • oraz teren działania Oddziału GDDKiA w Warszawie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie sprawozdawczości, w tym budżetowej i statystycznej,
 • nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych,
 • współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie rozliczania wykonywanych zadań,
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie całokształtu prac Wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, wyjazdy służbowe • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość przepisów prawnych z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego,
  • znajomość obsługi programu komputerowego SAP – moduł finansowo- księgowy.
wymagania dodatkowe
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  31-01-2013

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa
Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  Rozmowa kwalifikacyjna, w przypadku dużej ilości ofert - test wiedzy.
  Umowa na zastępstwo. Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 810-56-64Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Izabela Grzybek
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkoleń
Wprowadzono:23-01-2013