Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 144381
 • Data ukazania się ogłoszenia: 30 czerwca 2012 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw komunikacji społecznej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Pion Zasobów Wodnych
  ul. Grunwaldzka 21

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Pion Zasobów Wodnych
  ul. Grunwaldzka 21
  Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie skuteczności zastosowanych narzędzi i form procesu udziału społeczeństwa w planowaniu w gospodarowaniu wodami oraz przygotowywanie zaleceń w zakresie ich wykorzystania;
 • Organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących planowania w gospodarowaniu wodami,
 • Organizowanie oraz moderowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami;
 • Monitorowanie oraz przygotowywanie sprawozdań z procesu udziału społeczeństwa w planowaniu w gospodarowaniu wodami;
 • Redagowanie i publikowanie materiałów informacyjnych: prezentacji, broszur, folderów, komunikatów oraz artykułów prasowych nt. działalności Dyrektora RZGW
 • Opracowywanie ankiet, formularzy zgłaszania uwag wykorzystywanych w procesie konsultacji społecznych prowadzonych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu;
 • Monitorowanie zmian prawa krajowego i przepisów UE (w szczególności przewodników do obowiązujących dyrektyw) w zakresie procesu udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowaniu wodami;
 • Uczestnictwo w pracach grup roboczych na forum krajowym dotyczących procesu udziału społeczeństwa w planowaniu w gospodarowaniu wodami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy służbowe związane z udziałem w spotkaniach krajowej grupy roboczej przy KZGW oraz spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Stres związany z udziałem w procedurach konsultacji społecznych w planowaniu w gospodarowaniu wodami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze, małe windy, wąskie korytarze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe z zakresu nauk społecznych lub public relation
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Komunikatywność,
  • Wiedza w zakresie zagadnień udziału społeczeństwa przy opracowywaniu planów, programów w dziedzinie gospodarki wodnej,
  • Umiejętności redakcyjne
  • Umiejętność przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych
  • Język angielski na poziomie komunikatywnym
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu
  • Umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
 • Wiedza na temat technik badawczych możliwych do zastosowania w zakresie badania opinii publicznej w procesie planowania w gospodarowaniu wodami,
 • Umiejętność rozumienia tekstów fachowych z zakresu procesu udziału społeczeństwa w języku angielskim,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-07-2012

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. Szewska 1
  61-760 Poznań
  Wydział Spraw Pracowniczych pok.209

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko:
  inspektor w Zespole ds. Komunikacji i Konsultacji Społecznych”.
  Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
  Oferta uznana za najlepszą upoważniać będzie do podjęcia umowy przewidywanej na na czas ograniczony z perspektywą stałego zatrudnienia.
  Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8-567-726.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Regionalnego Zarządu
Jednostka organizacyjna:Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Udostępniła/udostępnił:Halina Badurska
Komórka organizacyjna:Wydziału Spraw Pracowniczych
Wprowadzono:29-06-2012