Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 139224
 • Data ukazania się ogłoszenia: 14 grudnia 2011 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kontroli wyrobów budowlanych
 • w Wydziale Kontroli Wyrobów Budowlanych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. 8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych oraz dokumentowanie ustaleń kontroli,
 • przygotowywanie projektów decyzji, pism i innych dokumentów w zakresie prowadzonych postepowan administracyjnych w I instancji,
 • wprowadzanie i przekazywanie informacji o kontrolach i postępowaniach za pomocą teleinformatycznych systemów nadzoru rynku

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca biurowa przy komputerze,
  - prowadzenie kontroli na terenie woj. podkarpackiego -średnio 2 razy w tygodniu , dojazd i prowadzenie samochodu służbowego


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - wystepowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie,
  - praca biurowa - stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe,
  - praca na parterze nowoczesnego budynku dwukondygnacyjnego, drogi komunikacyjne i pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy Prawo budowlane,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera
wymagania dodatkowe
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • podstawowa znajomość j. angielskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  27-12-2011

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów


Inne informacje:


  Oferty niekompletne lub przesłane po terminie ( liczy się data stempla pocztowego ) nie będą rozpatrywane. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Wytworzył/Odpowiada:Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Udostępniła/udostępnił:Mirosława Rożek
Komórka organizacyjna:Kadry
Wprowadzono:13-12-2011