Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 126609
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 sierpnia 2010 r.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

 • Komendant Główny PSP
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Współpracy Wielostronnej Biura Wspólpracy Międzynarodowej


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Współpracy Międzynarodowej
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i innych organizacjach regionalnych i międzynarodowych, unijnymi politykami i innymi inicjatywami związanymi z ochroną ludności i ratownictwem w zakresie działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
 • realizacja zadań związanych z przygotowaniem do Prezydencji RP w RUE w obszarze ochrony ludności,
 • udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów dokumentów, wniosków i propozycji związanych z członkostwem w organizacjach międzynarodowych,
 • współpraca z odpowiednimi Departamentami MSWiA i MSZ oraz Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE,
 • analiza, opiniowanie i analiza dokumentów nadsyłanych w ramach procedury informowania i konsultacji,
 • przygotowanie merytoryczne służbowych podróży poza granicami kraju Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i jego Zastępców oraz przyjmowania przez nich delegacji zagranicznych,
 • udział w przygotowaniu przedsięwzięć o charakterze krajowym i międzynarodowym, organizowanych w zakresie odpowiedzialności Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
 • prowadzenie ewidencji spraw oraz wykonywanie analiz i sprawozdań odnośnie współpracy międzynarodowej oraz zastępowanie naczelnika Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe magisterskie, humanistyczne (preferowane: stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, bezpieczeństwo narodowe, prawo i administracja, politologia, filologie obce, zarzadzanie).
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, poświadczona odpowiednim certyfikatem lub dyplomem albo dotychczasowym doświadczeniem zawodowym,
  • bardzo dobra znajomość problematyki międzynarodowej, przede wszystkim problematyki Unii Europejskiej,
  • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • umiejętności negocjacyjne,
  • odporność na stres,
  • kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.
wymagania dodatkowe
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • dobra znajomość drugiego języka roboczego instytucji UE oraz / lub innych języków oficjalnych UE,
 • znajomość struktur i funkcjonowania resortu spraw wewnętrznych i służb podległych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych.

Termin składania dokumentów:

  06-09-2010

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr i Organizacji
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa


Inne informacje:

  Proponowany mnożnik kwoty bazowej = 1,45. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nadesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi. Przyjmowane są jedynie kserokopie dokumentów. Dodatkowe informacje: (0-22) 523-30-18 lub (0-22) 523-30-71 (Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP).

Wytworzył/Odpowiada:Komendant Główny PSP
Jednostka organizacyjna:Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Grażyna Paśk
Komórka organizacyjna:Biuro Kadr i Organizacji
Wprowadzono:23-08-2010